កត្តាចំបងដែលជម្រុញឱ្យមានការប្រើប្រាស់ផលិតផលជំនួសទឹកដោះម្តាយក្នុងចំណោមទារកទើបកើតនៅតាម មូលដ្ឋានសុខាភិបាលនៅទីប្រជុំជនក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសនេប៉ាល់

© 2016 Sarah Hoibak/VectorWorks, Courtesy of Photoshare