បេ្រវ៉ាទ្បង់ រយៈពេល និងខ្លឹមសារនៃការឃោសនាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមទូរទស្សន៍ទៅលើ ផលិតផលជំនួសទឹកដោះម្តាយ និងផលិតផលអាហារបន្ថែមសម្រាប់ចិញ្ចឹមទារកនិងកុមារនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជា និងទីក្រុងដាកានៃប្រទេសសេណេហ្គាល់

© 2016 Sarah Hoibak/VectorWorks, Courtesy of Photoshare