ការផ្សព្វផ្សាយលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់នៅតាមទីតាំងលក់ និងការរំលោភបំពានលើស្លាកសញ្ញានៃផលិតផលជំនួសទឹកដោះម្តាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាៈ ការអង្កេតនៅក្នុងខេត្តចំនួន៦ លើកទី២ ឆ្នាំ២០១៨

© 2016 Sarah Hoibak/VectorWorks, Courtesy of Photoshare

របាយការណ៍សង្ខេបពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះត្រូវបានរៀបចំចងក្រងដោយអង្គការហេទ្បែន ខេលល័រ អន្តរជាតិប្រចាំកម្ពុជា (HKI) និងអង្គការទស្សនៈពិភពលោកកម្ពុជា (WVI) នាខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩។ របាយការណ៍លម្អិតពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវ អាចទាញបានពីគេហទំព័រនេះ

 

 

 

 

View Resource
Country
Type