បទពិសោធន៍ស្តីពីការអនុវត្តសាកល្បងប្រព័ន្ធតាមដានត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តក្រមអន្តរជាតិស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយ លក់ផលិតផលជំនួសទឹកដោះម្តាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

© 2016 Sarah Hoibak/VectorWorks, Courtesy of Photoshare